Mission

The main goals of the Institute are...

Carrying out and commissioning scientific and research activities in the field of medical oncology and breast cancer in particular.

Creating conditions for applying the achievements of modern medical oncology and breast cancer in Bulgaria.

Increasing theoretical training in medical oncology and breast cancer, in particular medical oncology specialists, medical oncology specialists, general practitioners, medical students, health care specialists, representatives of pharmaceutical companies and companies for development working in the field of oncology and breast cancer.

Helping to improve the prevention and early diagnosis of breast cancer.

Increasing the awareness of Bulgarian citizens about the causes of the development of oncological diseases and breast cancer in particular, as well as about the importance of a healthy lifestyle in order to reduce the risk.

Publishing activity in the field of medical oncology and breast cancer in particular.

Mission

The main goals of the Institute are...

Извършване и възлагане извършването на научна и научно-изследователска дейност в областта на медицинската онкология и рака на гърдата в частност.

Създаване на условия за прилагане на достиженията на съвременната медицинска онкология и рак на гърдата в България.

Повишаване на теоретичната подготовка по медицинска онкология и рак на гърдата в частност на лекари-специалисти по медицинска онкология, лекари-специализанти по медицинска онкология, на общопрактикуващите лекари, на студенти по медицина, на специалисти по здравни грижи, на представители на фармацевтични компании и фирми за развойна дейност, работещи в областта на онкологията и рак на гърдата.

Спомагане за подобряване на превенцията и ранната диагностика на рака на гърдата.

Повишаване на информираността на българските граждани за причините за развитие на онкологичните заболявания и рака на гърдата в частност, както и за значението на здравословен начин на живот с цел редукция на риска.

Издателска дейност в областта на медицинската онкология и в частност рака на гърдата.